Contact fenia@fitwithfeen.nl M.H. Trompweg 235 (SSF) 3317 NE Dordrecht
@fitwithfeen @fitwithfeen @fitwithfeen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fit With Feen

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst

Augustus 2023

1.Een overeenkomst met FitwithFeen kan tot stand komen op twee manieren: a.Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier op onze vestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra zowel jij als wij het formulier hebben ondertekend. b.Door je aan te melden via het inschrijfformulier op onze website. De overeenkomst komt tot stand zodra wij jouw aanmelding bevestigen, al dan niet met een automatisch bericht. 2.Je mag bij FitwithFeen sporten vanaf 13 jaar. Om zelfstandig in te schrijven moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger. Jij bent dan pas ingeschreven bij ons als jouw ouder/verzorger het inschrijfformulier op onze vestiging heeft ondertekend. Bij inschrijving via onze website vragen wij ook om de naam en contactgegevens van een ouder/verzorger, die wij zullen gebruiken om de toestemming te controleren.

Artikel 2: Duur, inhoud en opzegging overeenkomst

1.De inhoud van de overeenkomst is afhankelijk van het abonnement of arrangement waarvoor je hebt ingeschreven. Elk abonnement geeft je onbeperkt toegang tot onze standaard faciliteiten tijdens onze lessen. 2.Een abonnement wordt gelijk aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.Je kunt het abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar Fenia@fitwithfeen.nl met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Nadat het abonnement automatisch is verlengd, kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. 4.Opzegging ontslaat je niet van de betalingsverplichting voor alle openstaande en verschuldigde bedragen.

Artikel 3: Kosten

1.Bij inschrijving betaal je eenmalig € 15,- inschrijfgeld via een betaalverzoek. 2.De abonnementskosten moeten vooraf per kalendermaand worden betaald. Dit kan via een betaalverzoek, dat wij jou toesturen voor de tiende dag van de kalendermaand. 3.Het is ook toegestaan om de abonnementskosten te betalen door een overboeking naar bankrekeningnummer NL77ABNA0104769068 ten name van FitwithFeen. Ook in dit geval dient betaling plaats te vinden voor de tiende van de maand. 4.Als we het verschuldigde bedrag niet kunnen innen, automatisch kunnen incasseren of als je de betaling storneert, mogen wij wettelijke rente in rekening brengen. 5.Als je betaling na aanmaning niet binnenkomt, mogen we een incassobureau inschakelen en moet je ook de incassokosten betalen. 6.We hebben het recht om jaarlijks onze tarieven te wijzigen. We zullen je ten minste 30dagen voor de ingangsdatum van een tariefwijziging informeren. Bij tariefwijzigingen mag je het abonnement beëindigen vanaf de datum van de wijzigingen. Tariefwijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals een btw-verhoging, kunnen we direct doorvoeren en vormen geen reden voor opzegging.

Artikel 4: Jouw gegevens

1.We behandelen en gebruiken jouw gegevens altijd volgens de voorwaarden van ons privacy statement. 2.Je bent verplicht bij inschrijving actuele en correcte gegevens aan ons te verstrekken. Meld eventuele wijzigingen, zoals een nieuw adres of telefoonnummer, tijdig aan ons. 3.Als je door een verhuizing of andere omstandigheden geen gebruik meer kunt maken van het abonnement, ben je nog steeds verplicht om de abonnementskosten te betalen tot het einde van de lopende abonnementsperiode. 4.Bij inschrijving geef je FitwithFeen toestemming voor het maken van foto’s en video’s in de les die gebruikt kunnen worden voor social media. Indien, je niet gefotografeerd of gefilmd wil worden kun je dat tijdens de desbetreffende les aangeven en uit beeld stappen.

Artikel 5: Opening en sluiting

1.Wij zijn open op de tijden zoals aangegeven in ons lesrooster. 2.We zijn gesloten op erkende nationale feestdagen. Op erkende nationale feestdagen wordt geen korting of terugbetaling van abonnementskosten verleend. 3.Andere sluitingsperiodes, zoals door schoolvakanties, persoonlijke omstandigheden of overmacht, zijn ook mogelijk. We zullen je tijdig informeren over deze sluitingsdagen/periodes en andere hier niet aangegeven dagen waarop wij gesloten zijn. Tijdens sluitingsperiodes korter dan 1 volledige kalendermaand, wordt geen korting of terugbetaling van abonnementskosten verleend. 4.Als we tijdelijk moeten sluiten vanwege overheidsmaatregelen (zoals een pandemie), blijft het abonnementsgeld verschuldigd, met een maximum van 1 volledige kalendermaand.

Artikel 6: Klachten

1.Meld eventuele klachten zo snel mogelijk nadat je ze hebt ontdekt of wanneer ze zich voordoen. Als je niet direct melding maakt, zijn de gevolgen hiervan voor jouw risico. 2.Om de klacht te onderzoeken, stel jij alle hiervoor relevante informatie beschikbaar en verleen jij medewerking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en risico

1.Sporten brengt altijd risico's met zich mee. Deelname aan onze programma's en trainingen is volledig op eigen risico. 2.We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan jouw eigendommen of letsel, noch voor verlies, diefstal en dergelijke binnen onze vestiging. 3.Je behandelt onze apparatuur en eigendommen zorgvuldig en volgt de gegeven instructies op. Je bent aansprakelijk voor eventuele schade die door jou wordt veroorzaakt en we kunnen deze schade op jou verhalen. 4.Neem alle nodige maatregelen om schade te voorkomen of te beperken. Je vrijwaart ons tegen eventuele claims van derden met betrekking tot deze schade. 5.Je moet binnen 1 jaar nadat je bekend bent geworden met de geleden schade (of had kunnen zijn), een claim indienen voor schadevergoeding. Anders vervalt je recht op vergoeding. 6.De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant, of als ze in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 8: Overige bepalingen

1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2.Bij geschillen leggen we deze voor aan de bevoegde Nederlandse rechter. 3.Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden worden schriftelijk, per e-mail, of via onze website bekendgemaakt. 4.Gewijzigde voorwaarden treden in werking op een door ons aangegeven datum, die ten minste 30 dagen na de bekendmaking ligt. 5.Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heb je het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen op te zeggen. 6.Het voortgezette gebruik van onze diensten na de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden houdt in dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.
@fitwithfeen @fitwithfeen
@fitwithfeen @fitwithfeen
Contact fenia@fitwithfeen.nl M.H. Trompweg 235 (SSF) 3317 NE Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN

Fit With Feen

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst

Augustus

2023

1.Een overeenkomst met FitwithFeen kan tot stand komen op twee manieren: a.Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier op onze vestiging. De overeenkomst komt tot stand zodra zowel jij als wij het formulier hebben ondertekend. b.Door je aan te melden via het inschrijfformulier op onze website. De overeenkomst komt tot stand zodra wij jouw aanmelding bevestigen, al dan niet met een automatisch bericht. 2.Je mag bij FitwithFeen sporten vanaf 13 jaar. Om zelfstandig in te schrijven moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je toestemming nodig van een ouder/verzorger. Jij bent dan pas ingeschreven bij ons als jouw ouder/verzorger het inschrijfformulier op onze vestiging heeft ondertekend. Bij inschrijving via onze website vragen wij ook om de naam en contactgegevens van een ouder/verzorger, die wij zullen gebruiken om de toestemming te controleren.

Artikel 2: Duur, inhoud en opzegging overeenkomst

1.De inhoud van de overeenkomst is afhankelijk van het abonnement of arrangement waarvoor je hebt ingeschreven. Elk abonnement geeft je onbeperkt toegang tot onze standaard faciliteiten tijdens onze lessen. 2.Een abonnement wordt gelijk aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.Je kunt het abonnement opzeggen door een e-mail te sturen naar Fenia@fitwithfeen.nl met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Nadat het abonnement automatisch is verlengd, kun je op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. 4.Opzegging ontslaat je niet van de betalingsverplichting voor alle openstaande en verschuldigde bedragen.

Artikel 3: Kosten

1.Bij inschrijving betaal je eenmalig € 15,- inschrijfgeld via een betaalverzoek. 2.De abonnementskosten moeten vooraf per kalendermaand worden betaald. Dit kan via een betaalverzoek, dat wij jou toesturen voor de tiende dag van de kalendermaand. 3.Het is ook toegestaan om de abonnementskosten te betalen door een overboeking naar bankrekeningnummer NL77ABNA0104769068 ten name van FitwithFeen. Ook in dit geval dient betaling plaats te vinden voor de tiende van de maand. 4.Als we het verschuldigde bedrag niet kunnen innen, automatisch kunnen incasseren of als je de betaling storneert, mogen wij wettelijke rente in rekening brengen. 5.Als je betaling na aanmaning niet binnenkomt, mogen we een incassobureau inschakelen en moet je ook de incassokosten betalen. 6.We hebben het recht om jaarlijks onze tarieven te wijzigen. We zullen je ten minste 30dagen voor de ingangsdatum van een tariefwijziging informeren. Bij tariefwijzigingen mag je het abonnement beëindigen vanaf de datum van de wijzigingen. Tariefwijzigingen als gevolg van overheidsmaatregelen, zoals een btw-verhoging, kunnen we direct doorvoeren en vormen geen reden voor opzegging.

Artikel 4: Jouw gegevens

1.We behandelen en gebruiken jouw gegevens altijd volgens de voorwaarden van ons privacy statement. 2.Je bent verplicht bij inschrijving actuele en correcte gegevens aan ons te verstrekken. Meld eventuele wijzigingen, zoals een nieuw adres of telefoonnummer, tijdig aan ons. 3.Als je door een verhuizing of andere omstandigheden geen gebruik meer kunt maken van het abonnement, ben je nog steeds verplicht om de abonnementskosten te betalen tot het einde van de lopende abonnementsperiode. 4.Bij inschrijving geef je FitwithFeen toestemming voor het maken van foto’s en video’s in de les die gebruikt kunnen worden voor social media. Indien, je niet gefotografeerd of gefilmd wil worden kun je dat tijdens de desbetreffende les aangeven en uit beeld stappen.

Artikel 5: Opening en sluiting

1.Wij zijn open op de tijden zoals aangegeven in ons lesrooster. 2.We zijn gesloten op erkende nationale feestdagen. Op erkende nationale feestdagen wordt geen korting of terugbetaling van abonnementskosten verleend. 3.Andere sluitingsperiodes, zoals door schoolvakanties, persoonlijke omstandigheden of overmacht, zijn ook mogelijk. We zullen je tijdig informeren over deze sluitingsdagen/periodes en andere hier niet aangegeven dagen waarop wij gesloten zijn. Tijdens sluitingsperiodes korter dan 1 volledige kalendermaand, wordt geen korting of terugbetaling van abonnementskosten verleend. 4.Als we tijdelijk moeten sluiten vanwege overheidsmaatregelen (zoals een pandemie), blijft het abonnementsgeld verschuldigd, met een maximum van 1 volledige kalendermaand.

Artikel 6: Klachten

1.Meld eventuele klachten zo snel mogelijk nadat je ze hebt ontdekt of wanneer ze zich voordoen. Als je niet direct melding maakt, zijn de gevolgen hiervan voor jouw risico. 2.Om de klacht te onderzoeken, stel jij alle hiervoor relevante informatie beschikbaar en verleen jij medewerking.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en risico

1.Sporten brengt altijd risico's met zich mee. Deelname aan onze programma's en trainingen is volledig op eigen risico. 2.We zijn niet verantwoordelijk voor schade aan jouw eigendommen of letsel, noch voor verlies, diefstal en dergelijke binnen onze vestiging. 3.Je behandelt onze apparatuur en eigendommen zorgvuldig en volgt de gegeven instructies op. Je bent aansprakelijk voor eventuele schade die door jou wordt veroorzaakt en we kunnen deze schade op jou verhalen. 4.Neem alle nodige maatregelen om schade te voorkomen of te beperken. Je vrijwaart ons tegen eventuele claims van derden met betrekking tot deze schade. 5.Je moet binnen 1 jaar nadat je bekend bent geworden met de geleden schade (of had kunnen zijn), een claim indienen voor schadevergoeding. Anders vervalt je recht op vergoeding. 6.De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant, of als ze in strijd zijn met dwingende wettelijke bepalingen.

Artikel 8: Overige bepalingen

1.Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2.Bij geschillen leggen we deze voor aan de bevoegde Nederlandse rechter. 3.Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de algemene voorwaarden worden schriftelijk, per e-mail, of via onze website bekendgemaakt. 4.Gewijzigde voorwaarden treden in werking op een door ons aangegeven datum, die ten minste 30 dagen na de bekendmaking ligt. 5.Indien je niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heb je het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen op te zeggen. 6.Het voortgezette gebruik van onze diensten na de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden houdt in dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.